مجموعه هویت (مجسمه های برنزی خرس قطبی)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه هویت (مجسمه های برنزی کرگدن)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه هویت (مجسمه های برنزی فیگوراتیو)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه عجایب مخلوقات (مجسمه های برنزی )

 COLLECTION :AJAIEB AL-MAKHLUGAT 
 SEDUCER​​​​​​​

مجموعه عجایب مخلوقات (مجسمه های برنزی )

 COLLECTION :AJAIEB AL-MAKHLUGAT 
 AKVAN BEAST

مجموعه حروف فارسی ( برنزی )